đồ án tốt nghiệp full download

Nhà ở cán bộ trung ương - Đại Học Xây Dựng Hà Nội

Mã tài liệu

TN01A41

Mô tả

 Tầng1: là nơi để xe, hệ thống khu vực kinh doanh tổng hợp phục vụ cho cán bộ công nhân viên trong khu vực nhà ở cũng như toàn khu vực, chứa máy phát điện và máy biến áp phục vụ điện cho tòa nhà.  Tầng 2: bố trí các căn hộ có diện tích nhỏ phục vụ cho gia đình có số lượng 3-4 nhân khẩu. Bao gồm: 6 căn hộ loại I( 90m2) có 2 phòng ngủ, 1 phòng loại I (20 m2 ), 1 phòng loại II (18 m2 ).  Tầng 3-10: Bố trí các căn hộ có diện tích lớn phục vụ cho gia đình có số lượng nhân khẩu nhiều hơn.Bao gồm : 4 căn hộ loại I ( 90m2 ), 1 căn hộ loại II ( 110 m2 ), 1căn hộ loại III (70 m2 ). Căn hộ loại II có 3 phòng ngủ, 2 phòng ngủ loại I(20 m2 ), 1phòng loại II (18 m2 ), căn hộ này dùng cho hộ gia đình có đông nhân khẩu 4-6 người, hộ gia đình có 3 thế hệ chung sống. Căn hộ loại III chỉ có một phòng ngủ loại II (18 m2 ) dùng cho hộ ít nhân khẩu, người sống độc thân.  Tâng 11: bố trí phòng sinh hoạt chung  Tầng Mái: được sử dụng là mái bê tông có các lớp cách nhiệt chống nóng và chống thấm và hệ thống thoát nước mưa v

Giá

500.000 vnđ

Mơc lơc
Lời nói đầu
Phần i: kiến trĩc    1
I.    Giới thiƯu công trình    2
1)    tên công trình    2
2)    chức năng    2
3)    chđ đầu tư    2
4)    địa điĨm xây dựng    2
5)    vị trí    2
6)    Phân khu chức năng công trình    2
II.    Yêu cầu cơ bản cđa công trình    2
1)    Yêu cầu thích dơng    3
2)    Yêu cầu bỊn vững    3
3)    Yêu cầu kinh Tế    3
4)    Yêu cầu mỹ quan    3
III.    Giải pháp kiến trĩc    3
1)    Giải pháp mỈt bằng    3
2)    Giải pháp mỈt đứng    4
IV.    các giải pháp khác vỊ kỹ thuật    4
1)    thông gió    4
a)    Thộng gió tự nhiên    4
b)    Thông gió nhân tạo    4
2)    Chiếu sáng    4
3)    Cung cấp điƯn và nước sinh hoạt    4
4)    Phòng cháy, chữa cháy    4
5)    Thoát người khi có sự cố    5
6)    Thoát nước mái, nước thải, vận chuyĨn rác xuống tầng 1    5
Phần 2: kết cấu
Chương i: chuẩN Bị Số LIƯU TíNH TOáN    6
I.    phân tích Chọn phương án kết cấu cho công trình    6
1)    Phương án hƯ kết cấu chịu  lực    6
2)    Phương án kết cấu sàn    7
II.    Chọn vật liƯu cho công trình    7
III.    Lựa chọn sơ bộ kích thước tiết diƯn    7
1)    Chọn chiỊu dày sàn    7
2)    Chọn tiết diƯn dầm    8
3)    Chọn tiết diƯn cột    8
4)    Chọn tiết diƯn lõi + vách    11
IV.    xác định tải trọng    11
1)    Tĩnh tải    11
2)    Hoạt tải sư dơng    13
3)    Tải trọng gió    14
V.    phân tải gió cho khung và vách    15
1)    xác định độ cứng cđa vách    15
2)    độ cứng cđa lõi thang máy    16
3)    độ cứng cđa khung tương đương    16
4)    độ cứng cđa  vách cứng và khung tương đương    18
VI.    Xác định tải trọng tác dơng vào khung k2    19
1)    Sơ đồ phân tải cho khung tầng điĨn hình    19
2)    TảI trọng truyỊn từ sàn vào dầm phơ D3 là:    20
3)    tảI trọng truyỊn từ sàn S3 vào D6 là :    20
4)    tảI trọng truyỊn từ sàn S1 vào D6 là :    20
5)    tảI trọng truyỊn từ dầm  D1 vào cột biên trong khung K2    21
6)    tảI trọng truyỊn từ dầm  D8 vào cột giữa trong khung K2    22
7)    tầng 11    23
VII.    sơ đồ chất tải khung k2    24
1)    tĩnh tải    24
2)    hoạt tải    26
VIII.    Tỉ hỵp nội lực    29
IX.    kết quả nội lực và tỉ hỵp nội lực  cho khung k2    30
CHƯƠNG II: TíNH TOáN CốT THéP KHUNG K2    30
I.    Tính toán cốt thép cho cột    30
1)    tính toán  cột C1 trơc  a-2    31
2)    tính toán  cột C2 trơc  b-2    33
3)    bảng thép cột khung k-2    35
II.    Tính toán cốt thép cho dầm    35
1)    lý thuyết tính    35
2)    tính  dầm trơc 2 tầng 2.    37
3)    bảng thép dầm trơc 2    40
Chương iii : tính toán móng    40
I.    Số liƯu địa chất    40
II.    Giải pháp nỊn và móng.    41
1)    ĐỈc điĨm thiết kế    41
2)    So sánh phương án móng    41
III.    tính toán cốt thép móng    45
1)    cọc đường kính 1,4 m    45
2)    tính toán móng cọc C1 trơc a-2    50
chương iv: tính cốt thép sàn    54
I.    Cấu tạo cđa bản sàn    54
II.    Số liƯu tính toán cđa vật liƯu    54
III.    Tải trọng và nội lực    55
IV.    Tính toán - bố trí thép sàn    55
1)    Ô bản loại  bản kê bốn cạnh    55
2)    Ô bản loại dầm    57
3)    Tính toán thép sàn khu vƯ sinh    59
chươngv: Tính toán  cốt thép thang bộ    60
I.    mỈt bằng kết cầu thang tầng 3    60
II.    Các kích thước hình học    61
III.    tính toán cốt thép thang    61
1)    Tính bản thang loại 1    61
a)    Tải trọng tác dơng lên bản thang:    62
b)    Mô men    63
c)    Tính toán cốt thép dọc.    63
2)    Tính bản thang loại 2    63
a)    Sơ đồ tính    63
b)    Tải trọng tác dơng    64
c)    Mô men    64
d)    tính thép    64
3)    Tính dầm chiếu nghỉ    65
a)    Chọn kích thước sơ bộ cđa dầm    65
b)    Tải trọng tác dơng    65
c)    Tính toán cốt thép dọc    66
d)    Tính toán cốt thép đai    67
phần 3: thi công
Chương i: đỈc điĨm công trình và điỊu kiƯn thi công    
I.  đỈc điĨm  công trình    71
II.  điỊu kiƯn thi công    71
1)    địa điĨm xây dựng    71
2)    đỈc điĨm địa chất điạ chất thủ văn công trình    71
3)    điỊu kiƯn vốn vật tư    72
III. trình tự thi công    72
CHƯƠNG II: thi  công phần ngầm    72
I. thi công cọc khoan nhồi    72
1)    ưu nhưỵc điĨm cđa cọc khoan nhồi    73
2)    Phương án thi công đào đất    73
a)    PA1:  Thi công cọc nhồi trước trên mỈt đất tự nhiên sau đó tiến hành đào đất.    73
b)    PA2    73
3)    Lựa chọn phương án thi công cọc khoan nhồi    73
a)    Phương pháp thi công dùng ống vách    73
b)    Phương pháp thi công bằng guồng xoắn    74
c)    Phương pháp thi công phản tuần hoàn    74
d)    Phương pháp thi công gầu xoay và dung dịch Bentonite giữ vách    74
e)    Lựa chọn phương án    74
4)    Các bước thi công cọc khoan nhồi bằng phương pháp thi công ” gầu xoay và dung dịch Bentonite giữ vách ”    74
a)    công tác chuẩn bị    75
b)    định vị tim cọc    75
c)    hạ ống vách    75
d)    khoan tạo lỗ    76
e)    hạ cốt thép    76
f)    xư lý cỈn đáy hố khoan    78
g)    đỉ bê tông    78
5)    KiĨm tra thi công  cọc khoan nhồi    79
a)    KiĨm tra trong quá trình  thi công    79
b)    độ PH                   79
c)    KiĨm tra sau thi công    79
6)    Kỹ thuật thi công cọc khoan nhồi    80
a)    Sơ đồ khoan cọc.    80
b)    Tính toán thi công cọc khoan nhồi.    80
7)    Chọn máy thi công, xác định nhân công thi công 1 cọc    81
a)    Máy khoan    81
b)    Chọn cần cẩu    82
c)    Chọn ôtô vận chuyĨn đỉ bêtông    82
d)    Chọn máy xĩc đất    82
III.thi công đất    83
1)    thi công đào đất    83
a)    Tính khối lưỵng phần đất đào bằng máy    84
b)    Tính khối lưỵng đất đào thđ công    84
2)    BiƯn pháp kỹ thuật    84
a)    Chọn máy đào đất    84
b)    Tính năng suất máy đào    84
c)    phương án  đào đất    85
3)    thi công lấp đất hố móng    85
a)    Tính toán khối lưỵng đất lấp    85
b)    Chọn xe chuyĨn đất    85
IV. thi công đài và giằng móng    86
1)    giác đài cọc và phá bê tông đầu cọc    86
a)    Giác đài cọc    86
b)    Phá bê tông đầu cọc    86
2)    tính toán khối lưỵng bê tông    86
a)    Khối lưỵng bê tông lót.    86
b)    Khối lưỵng bê tông đài +giằng móng:    86
3)    BiƯn pháp kỹ thuật thi công :    87
a)    Chọn máy trộn:    87
b)    Tính năng suất cđa máy:    87
4)    công tác ván khuôn móng    87
a)    Các yêu cầu kỹ thuật    87
b)    tỉ hỵp cốp pha    87
c)    Thiết kế cột chống ván khuôn    87
d)    Tháo dỡ    88
5)    công tác cốt thép    88
a)    Nối buộc cốt thép    88
b)    Lắp dựng    88
V. Công tác bê tông    89
1)    Thi công bê tông móng    89
a)    Chọn loại xe chở bê tông thương phẩm    89
b)    Chọn máy bơm BT    89
2)    Các yêu cầu kỹ thuật khi thi công bê tông thương phẩm    90
3)    Công tác lấp đất    90
4)    Thống kê các khối lưỵng công tác    90
5)    Phân chia khu vực công tác trên mỈt bằng    90
Chương III :  thi công phần thân    91
I.  Lựa chọn công nghƯ    91
1. ván khuôn    91
2. thi công bê tông    91
II. phân chia khu vực thi công    91
1)    Phương án 1    91
2)    Phương án 2    91
III. Chọn phương tiƯn phơc vơ thi công.    91
1. Chọn loại ván khuôn    91
IV. Tính toán  ván khuôn    92
1. Thiết kế ván khuôn cột    92
a)    tỉ hỵp ván khuôn cột    92
b)    tải trọng tác dơng: (Các tải trọng đưỵc tính toán theo TCVN 4453-1995)    92
c)    Tính toán khoảng cách gông cột    92
2. Thiết kế ván khuôn sàn    93
a)    Xác định tải trọng    93
b)    Tính toán khoảng cách giữa các đà ngang     94
c)    Tính toán khoảng cách giữa các đà dọc    94
3)    Thiết kế ván khuôn dầm    96
a)    dầm 350x700    96
b)    dầm 250x600 và 220x400    97
V. biƯn pháp kỹ thuật thi công    98
1. Gia công cốt thép    98
a)    Cốt thép cột    98
b)    Cốt thép dầm, sàn    98
2. Chuẩn bị ván khuôn.    99
a)    Ván khuôn cột    99
b)    Ván khuôn vách    100
c)    Ván khuôn dầm, sàn    100
3)    Công tác nghiƯm thu ván khuôn    100
4)    Tháo dỡ ván khuôn    100
5)    Công tác đỉ bêtông    100
a)    Đỉ bê tông cột, vách    101
b)    Đỉ bê tông dầm, sàn    101
c)    Bảo dưỡng bê tông    101
6)    Công tác xây    101
7)    Công tác hƯ thống ngầm điƯn nước    102
8)    Công tác trát    102
9)    Công tác lát nỊn    102
10)    Công tác lắp cưa    102
11)    Công tác sơn    102
12)    Các công tác khác    102
vi. Tỉ chức mỈt bằng    102
1. Phân chia phân khu trên mỈt bằng thi công    102
2. Chọn máy thi công    102
a)    Chọn máy vận chuyĨn lên cao    102
b)    Máy phơc vơ công tác hoàn thiƯn    104
VII. An toàn lao động và vƯ sinh môi trường    105
1)    An toàn lao động    105
2)    VƯ sinh môI trường    106
a)    BiƯn pháp chống tiếng ồn:    106
b)    BiƯn pháp chống bơi    107
c)    BiƯn pháp thoát nước thải:    107
Chương IV :    Lập tiến độ thi công    107
I.    Phân chia công viƯc    107
II.    Thống kê lao động cho các công viƯc    108
III.    Các loại gián đoạn kĩ thuật    108
IV.    lập tiến độ thi công    109
CHƯƠNG V: Thiết kế tỉng mỈt bằng thi công    109
I.    Đường trong công trường    109
II.    Bố trí cần trơc, máy và các thiết bị xây dựng trên công trường.    110
1)    Cần trơc tháp    110
2)    Vận thăng    110
3)    máy trộn vữa    110
III.    Thiết kế kho b•i công trường    110
1)    Xác định lưỵng vật liƯu dự trữ    110
2)    DiƯn tích kho b•i chứa vật liƯu    111
IV.    Nhà tạm trên công trường    111
1)    Dân số công trường    111
2)    Nhà tạm    112
V.    Cung cấp điƯn cho công trường    112
VI.    Thiết kế cấp nước cho công trường    113
1)    Tính lưu lưỵng nước trên công trường    113
a)    Nước phơc vơ cho sản xuất (Q1)    113
b)    Nước phơc vơ sinh hoạt ở hiƯn trường (Q2)    114
c)    Nước phơc vơ sinh hoạt ở khu nhà ở (Q3)    114
d)    Nước cứu hỏa (Q4)    114
2)    Thiết kế đường kính ống cung cấp nước    114

 

 

 

Các tài liệu cùng danh mục

Views

1 tầng trệt, 17 tầng lầu, 1 sân thượng, 1 tầng mái. Đại học Tôn Đức Thắng

1 tầng trệt, 17 tầng lầu, 1 sân thượng, 1 tầng mái. Đại học Tôn Đức Thắng

Fri 01/07/2016 | 17:57 GMT+7

GVHD Phan Trường Sơn Chuyên Đề GIẢI PHÁP SÀN VƯỢT NHỊP LỚN (ÁP DỤNG CHO NHÀ Ở XÃ HỘI THU NHẬP THẤP) Hướng đông: giáp với đường Công Trường Mê...Chi tiết

Chi tiết

 1 tầng trệt, 8 tầng lầu và 1 tầng mái. Đại học Kiến Trúc Hồ Chí Minh

1 tầng trệt, 8 tầng lầu và 1 tầng mái. Đại học Kiến Trúc Hồ Chí Minh

Fri 01/07/2016 | 17:50 GMT+7

Sử dụng, khai thác triết để nét hiện đại với cửa kính lớn, tường ngoài được hoàn thiện bằng sơn nước. Mái BTCT có lớp chống thấm và cách nhiệt....Chi tiết

Chi tiết

1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 10 tầng lầu, 1 tầng mái. TS. Lưu Trường Văn

1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 10 tầng lầu, 1 tầng mái. TS. Lưu Trường Văn

Fri 01/07/2016 | 17:41 GMT+7

Cấp công trình: cấp 2 Công trình bao gồm: 1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 10 tầng lầu, 1 tầng mái. Tổng diện tích xây dựng là 23.6 x 44.4 = 1047.84 m2 Chiều cao công...Chi tiết

Chi tiết

Đồ án tốt nghiệp 9 Tầng Đại học Mở Hồ Chí Minh

Đồ án tốt nghiệp 9 Tầng Đại học Mở Hồ Chí Minh

Fri 01/07/2016 | 17:40 GMT+7

Đại học Mở Hồ Chí Minh Thầy Nguyễn Hoài Nghĩa - Các hệ kết cấu cơ bản: Kết cấu khung, kết cấu tường chịu lực, kết cấu lõi cứng và kết cấu hộp...Chi tiết

Chi tiết

1 tầng hầm - 1 tầng trệt, 9 tầng lầu, 1 tầng thượng, 1 tầng mái-Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

1 tầng hầm - 1 tầng trệt, 9 tầng lầu, 1 tầng thượng, 1 tầng mái-Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Fri 01/07/2016 | 17:34 GMT+7

Khoa Xây Dựng & Điện, Trường Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Thầy Lê Văn Phước Nhân Công trình có 1 tầng hầm * Các tầng phần thân Công trình có 1...Chi tiết

Chi tiết

1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 10 tầng lầu, 1 tầng mái. Đại học mở HCM -Thầy Lê Văn Phước Nhâ

1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 10 tầng lầu, 1 tầng mái. Đại học mở HCM -Thầy Lê Văn Phước Nhâ

Fri 01/07/2016 | 17:28 GMT+7

2. Nhiệm vụ : (yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu) • Kiến trúc và kết cấu (60%): tính các bộ phận kết cấu của công trình (dầm, sàn tầng điển...Chi tiết

Chi tiết

1 tầng hầm+1 tầng trệt (tầng 1)+ 9 tầng lầu+1 tầng thượng+1 tầng mái - Đại Học Mở

1 tầng hầm+1 tầng trệt (tầng 1)+ 9 tầng lầu+1 tầng thượng+1 tầng mái - Đại Học Mở

Fri 01/07/2016 | 17:22 GMT+7

Công trình được thi công nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển rộng mở các hoạt động của con người. Qui mô công trình Chiều cao công trình: 34,5...Chi tiết

Chi tiết

10 tầng gồm 1 tầng trệt và 9 tầng lầu - Đại Học mở Hồ Chí Minh

10 tầng gồm 1 tầng trệt và 9 tầng lầu - Đại Học mở Hồ Chí Minh

Fri 01/07/2016 | 17:16 GMT+7

Trường Đại học Mở Công trình gồm 10 tầng gồm 1 tầng trệt và 9 tầng lầu: Tầng trệt: cao 4.4m bố trí văn phòng các công ty, các cửa hàng buôn bán, quán...Chi tiết

Chi tiết

21 tầng 1 hầm Trung Tâm Thương Mại Bờ Hồ Thành Phố Thanh Hoá

21 tầng 1 hầm Trung Tâm Thương Mại Bờ Hồ Thành Phố Thanh Hoá

Fri 10/07/2015 | 21:59 GMT+7

Công trình gồm 21 tầng trong đó có một tầng hầm dùng làm gara ôtô. Công trình có tổng chiều cao là 72,9 (m) kể từ cốt 0,000 và tầng hầm nằm ở cốt –3,500...Chi tiết

Chi tiết

18 tầng 1 hầm ĐH SPKT - Chung cư Bình Chánh HCM

18 tầng 1 hầm ĐH SPKT - Chung cư Bình Chánh HCM

Fri 10/07/2015 | 21:59 GMT+7

Công trình chung cư 18 tầng được xây dựng ở Huyện Bình Chánh - Tp.HCM. Chức năng sử dụng của công trình là cho thuê hay bán cho người có nhu cầu về nhà ở,...Chi tiết

Chi tiết

16 tầng 2 hầm ĐH GTVT - CAO ỐC VĂN PHÒNG & T.T.THƯƠNG MẠI SACOMBANK

16 tầng 2 hầm ĐH GTVT - CAO ỐC VĂN PHÒNG & T.T.THƯƠNG MẠI SACOMBANK

Fri 10/07/2015 | 21:58 GMT+7

• Công trình cao ốc SACOMBANK gồm 2 tầng hầm , 17 tầng nổi với hệ thống văn phòng , phòng họp , cà phê sân vườn …. và khối tháp 17 tầng được sử dụng...Chi tiết

Chi tiết

17 tầng 1 hầm ĐH GTVT - Chung Cư Thiên Hòa

17 tầng 1 hầm ĐH GTVT - Chung Cư Thiên Hòa

Fri 10/07/2015 | 21:58 GMT+7

- Công trình gồm 17 tầng (kể cả mái) và 1 tầng hầm. Cốt ±0,00 m được chọn đặt tại mặt sàn tầng trệt. Mặt đất tự nhiên tại cốt -1,50 m, mặt sàn...Chi tiết

Chi tiết